Sri Sri College of Ayurvedic Science & Research Hospital, Sri Sri University, Cuttack

Dr. Armaan Pariksha

Dr. Milli Bisoi

Dr. Snigdharani Patra

MD(Ay)

Dr. Sanjib Kumar Das

Dr. Sanjib Kumar Das

Dr. Dhruva Prasad

Dr. Pritish Mishra

Dr. Rajesh Maharatha

Prof. (Dr.) Durga Prasad Dash

Prof.(Dr.) Durga Prasad Dash

Dr.Manas Ranjan Sahoo

Dr. Ramesh Chandra Sahoo

Dr. Pallabi Mohanta

Dr. Priyanju Tripathy

Dr. Sandhya Sadana

Dr. Amaresh Kar

Dr. P.K Panda

Dr. Sudhir Mohanty

Dr. Janmejaya Dwibedy

Dr. Debasish Das Adhikary

Sourabha Mandal

Dr. Sourabha Kumar Mandal

Dr. Meera Panigrahi

Bhagyashree Purna Satpathy