Nasya the drop of life for many snake bites

Dr Soubhagya R Sarashetti